Konkursai

Informuojame, kad vadovaujantis Konkursų į Valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 “Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 24 punktu, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 255 V (Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-49 redakcija) patvirtintų Nemuno deltos regioninio parko direkcijos nuostatų 24.7 punktu ir siekiant patikslinti 2017 m. liepos 27 d. paskelbto konkurso eiti Nemuno deltos regioninio parko vyr.specialisto (ekologo) pareigas, specialiuosius reikalavimus:

A t š a u k i a m a s 2017-08-22 konkurso į Nemuno deltos regioninio parko direkcijos vyriausiojo specialisto (ekologo) pareigas, organizavimas.

Bus organizuojamas pakartotinis konkursas.


Organizuojamas konkursas vyr. specialisto (rekreacijos vadybininko) pareigoms užimti.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas). Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
4. būtina pateikti šių dokumentų kopijas: Užsienio kalbą (anglų) mokėjimą C1 lygiu patvirtinantį dokumentą;Vairuotojo pažymėjimo, patvirtinančio teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, kopiją

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje (www.vtd.lt) dienos, t.y. iki rugsėjo 4 d.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Daugiau informacijos rasite Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;33964.html


Sprendimas V studija | TVS