Naujienos

Visus laiškus ir užklausimus siųsti Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai - mlietuva@saugoma.lt


2014.02.21
Skelbiame konkursus „Žemės diena Nemuno deltoje“ ir „Paukščių takas Nemuno deltoje“

Nemuno deltos regioninio parko direkcija kviečia Šilutės rajono mokyklų moksleivius dalyvauti net 2 konkursuose. Žemės dienos proga kviečiame piešti plakatus. Tuo metu jaunieji inkilų gaminimo meistrai galės parodyti savo gebėjimus dalyvaudami konkurse „Paukščių takas Nemuno deltoje“.


Konkursų dalyvių lauksime kovo 21 d. Pakalnės kaime (Rusnės seniūnija) prie buvusio Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centro. Šventės metu apdovanosime nugalėtojus, o visiems susirinkusiems Vileikių užkardos pasieniečiai išvirs košės.


KONKURSO „ŽEMĖS DIENA NEMUNO DELTOJE“
NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursas „Žemės diena Nemuno deltoje“ (toliau - Konkursas) skirtas Žemės dienai paminėti.
2. Konkursą organizuoja Nemuno deltos regioninio parko direkcija ir Šilutės rajono savivaldybė.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Propaguoti Pasaulinę Žemės dieną, aplinkosaugos idėjas platinti visuomenėje.
4. Skatinti mokinius suvokti ir perteikti piešinyje gamtinę aplinką, ugdyti ekologines nuostatas, suvokti save kaip atsakingą bendruomenės narį.
5. Lavinti mokinių meninė saviraišką, paremtą gamtos stebėjimais ir jutimais.

III. DALYVIAI

6. Plakatų konkurse gali dalyvauti pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų mokiniai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Konkursas vyks š. m. kovo 21 d. Nemuno deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centre, Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės raj. sav..
8.  Kiekviena mokykla savo viduje išrenka geriausius 5 plakatus (plakatai turi atitikti konkurso „Žemės diena Nemuno deltoje“ tematiką) ir iki kovo 19 d. pristatyto į Nemuno deltos regioninio parko direkciją Lietuvininkų g. 10, Šilutė.
9. Plakatai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt. ant A2 formato lapo. Plakatai turi būti etikuoti (1 priedas) plakato pusės dešiniajame kampe.
10. Kiekvienos mokyklos atstovai į konkursą atvyksta savo transportu.

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

11. Mokinių plakatus vertins Nemuno deltos regioninio parko direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: Šilutės savivaldybės atstovas, Nemuno deltos regioninio parko specialistai, Šilutės kultūros ir pramogų centro atstovas.
12. Plakatai vertinami 1-4 kl., 5–7 kl., 8–10 kl., 11–12 kl. mokinių grupėse. Prizininkai bus apdovanoti diplomais ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos dovanomis.
13. Laimėtojai bus skelbiami internetiniame tinklapyje www.nemunodelta.lt.
14. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų, turinčių defektų: suplėšyti, sutepti, sulamdyti, nebaigti piešti ir pan.
15. Organizatoriai pasilieka teisę kūrinius naudoti smulkiajai leidybai.


GERIAUSIO INKILO GAMYBOS KONKURSO
„PAUKŠČIŲ TAKAS NEMUNO DELTOJE“ NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Renginys „Paukščių takas Nemuno deltoje“ susideda iš dviejų dalių – geriausių inkilų konkurso ir inkilų kėlimo šventės. Šio renginio nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, renginio organizavimo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Renginio organizatoriai yra Nemuno deltos regioninio parko direkcija, valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija, Šilutės rajono savivaldybė.
3. Renginys skirtas išrinkti geriausius inkilų meistrus iš Šilutės rajone esančių mokyklų ir visus inkilus iškelti Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje nuolatiniam eksponavimui.
4. Renginio tikslas – skleisti ekologinį švietimą, skatinti moksleivių gamtosaugines iniciatyvas, ugdyti atsakomybę už gamtą, tobulinti meistravimo įgūdžius.


II.  DALYVIAI

5. Konkurse gali dalyvauti 5-12 klasių Šilutės savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, pristatę inkilus.

III. KONKURSO TVARKA

6. Informacija apie konkursą ir Nuostatai skelbiami Nemuno deltos regioninio parko interneto svetainėje adresu www.nemunodelta.lt  ir VĮ Šilutės miškų urėdijos interneto svetainėje adresu www.smu.lt .
7. Konkursas rengiamas dviem etapais.
7.1. Pirmajame etape kiekviena mokykla savo viduje išrenka geriausius 3 inkilus (inkilų gaminimo rekomendacijos pridedamos priede Nr.1, vertinant inkilus į pagalbą kiekviena mokykla gali kviestis girininką) ir iki kovo 19 d. pristato į Nemuno deltos regioninio parko direkciją Lietuvininkų g. 10, Šilutė.
7.2. Antrajame konkurso etape dalyvaujantys inkilai eksponuojami kovo 20-21 d. Nemuno deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centre Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės raj. inkilų parodoje ir iš jų išrenkami 3 geriausi inkilai, kurių meistrai apdovanojami prizais (inkilus vertina sudaryta vertinimo komisija iš Nemuno deltos regioninio parko direkcijos, VĮ Šilutės miškų urėdijos, Šilutės rajono savivaldybės atstovų).
7.3. Už pirmojo etapo rengimą atsakingos Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklos, už antrojo – Nemuno deltos regioninio parko direkcija ir VĮ Šilutės miškų urėdija.
8. Prie inkilo turi būti etiketė, joje - inkilą gaminusio mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla, mokytojas, telefonas, nuoroda - kokiam paukščiui skirtas inkilas.
9. Geriausių inkilų meistrai apdovanojami inkilų kėlimo šventės metu 2014 m. kovo 2 1d. 14.00 val. Nemuno deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centre Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės raj.

IV. INKILŲ KĖLIMO ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS

10. Inkilų kėlimo šventė organizuojama dviem lygmenimis – vietiniu ir rajoniniu.
11. Vietos lygmeniu inkilų kėlimo šventės organizatoriai yra mokyklos (į pagalbą organizuojant inkilų kėlimo šventę, galima kviesti girininkus), tačiau jų organizavimas nėra būtinas, kiekviena mokykla savarankiškai įvertina, ar organizuos šią šventę.
12. Rajono lygmeniu inkilų kėlimo šventės organizatoriai yra Nemuno deltos regioninio parko direkcija, VĮ Šilutės miškų urėdija, Šilutės rajono savivaldybė.
13. Rajono lygmeniu šventė organizuojama Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės raj.. Šventė prasideda inkilų parodos uždarymu ir geriausių inkilų meistrų apdovanojimu Nemuno deltos regioninio parko direkcijos lankytojų centre 2014 m. kovo 21 d. 14.00 val., baigiasi inkilų kėlimu Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje su apdovanojimais ir vaišėmis. Kiekvienos mokyklos atstovai į šią šventę atvyksta savo transportu.

V. DALYVIŲ VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA

14. Vertinant dalyvius, išskiriamos 3 grupės, kuriose išrenkama po 1 pirmos vietos nugalėtoją  5-7 kl., 8-10 kl. ir 11-12 kl. moksleiviai. Jiems atitenka pagrindiniai prizai (3 pirmos vietos).
15. Analogiškai apdovanojami antros ir trečios vietos iš visų grupių nugalėtojai.

VI. VERTINIMAS IR KRITERIJAI

16. Inkilus vertins organizatorių sudaryta komisija, atsižvelgdama į:
inkilo  kokybę (išmatavimų tikslumą, medžiagų patvarumą ir sausumą, inkilo sandarumą).
inkilo pakabinimo įrenginį (nežalojantį medžio).
įtaisą (atsidarantį stogelį, sienelę), įgalinantį inkilą išvalyti.
inkilo apsaugą nuo plėšrūnų.
inkilo dizainą, meniškus elementus.

VII. INKILŲ GAMINIMO REKOMENDACIJOS

17. Inkilų gaminimo rekomendacijos pridedamos priede Nr. 1 „Inkilai“ (8 lapai)

zemes_diena.jpg


Atgal


Sprendimas V studija | TVS