Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Nemuno deltos regioninio parko direkcijos
2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V1-35

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Nemuno deltos regioninio parko direkcijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nemuno deltos regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir atliekančių vidaus administravimą (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
2. Direkcijos uždaviniai, funkcijos, valdymo ir darbo organizavimo pagrindinės nuostatos numatytos Nemuno deltos regioninio parko direkcijos nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 11 (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-137 redakcija).
3. Darbuotojai ir valstybės tarnautojai, vykdydami savo funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pareigybių aprašymais, kitais norminiais teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis.
4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
5. Už Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Direkcijos vadovas.

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO TVARKA

6. Valstybės tarnautojus ir darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) Direkcijos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) arba Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71) nustatyta tvarka.
7. Asmenys, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, į valstybės tarnautojų pareigas priimami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis ir Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966. (Žin., 2002, Nr. 65 - 2654).
8. Darbdavio ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi.
9. Priimamasis dirbti pateikia:
9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
9.3. sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus (asmens medicininė knygelė (F 048/a));
9.4. savo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimo kopijas;
9.5. 2 fotonuotraukas;
9.6. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
10. Darbdavys gali pareikalauti ir kitų dokumentų, kai tai reglamentuoja teisės aktai.
11. Darbuotojas pradeda dirbti po sutarties pasirašymo arba pagal individualų darbdavio - darbuotojo susitarimą, bet ne vėliau kaip po keturių dienų.
12. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas; jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui; išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.
13. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.
14. Darbdavys, kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi, įteikia darbuotojui identifikacinį pažymėjimą (darbo pažymėjimą), kuriame nurodytas įstaigos pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, priklijuota foto nuotrauka; šio pažymėjimo nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato atskiras įstaigos tvarkomasis dokumentas, paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
15. Darbuotojui parodoma jo darbo vieta, supažindinamas su būsimais bendradarbiais, gamybinių bei administracinių patalpų išdėstymu, darbuotojo saugos instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.
16. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsniu, laikantis darbo sutarties nutraukimo tvarkos.
17. Darbdavys darbo apmokėjimo sąlygas be raštiško darbuotojo sutikimo gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais yra keičiamas įstaigos ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, darbo užmokestis gali būti sumažinamas tik darbuotojui raštiškai sutikus.
18. Darbo sutartis gali būti nutraukta tik įstatymu numatytais pagrindais. Darbdavys savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės, tik įstatymu nustatyta tvarka.
19. Darbuotojas, prieš išeidamas iš darbo, turi atsiskaityti.

III. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

20. Apie valstybės tarnautojų ar darbuotojų išvykimą į komandiruotes ir jų trukmę sprendžia direktorius, jam nesant direktorių pavaduojantis darbuotojas. Pasiūlymus šiais klausimais teikia specialistai. Kiekvienam išvykimui numatomos konkrečios užduotys.
21. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas įstaigos vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į tarnybinę komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga.
22. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas (prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos būtinas, kai vykstama už Nemuno deltos regioninioparko ribų).
23. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikoje bei užsienyje, ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia ataskaitas raštu apie nurodymo arba užduoties atlikimą vyr. finansininkei.

IV. DARBO APMOKĖJIMAS

24. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, kiti teisės aktai.
25. Valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro:
25.1. pareiginė alga;
25.2. priedai;
25.3. priemokos.
26. Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos.
27. Valstybės tarnautojams mokami šie priedai:
27.1. už tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
27.2. už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją;
27.3. už laipsnį arba tarnybinį rangą.
28. Direkcijos direktoriaus įsakymu valstybės tarnautojams mokamos priemokos už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis; už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą. Papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos raštu.
29. Direkcijoje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų apmokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 “Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” (Žin.,1993, Nr. 28-655;1997, Nr. 33-834; 1998, Nr. 37-977; 1999, Nr. 104-3005; 2000, Nr. 98-3106; 2002, Nr. 113-5056) ir jo 4 priedas (Žin., 1993 Nr. 28-655; 2002, Nr. 72-3048; 2003, Nr. 14-555).
30. Konkrečius Direkcijoje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Direkcijos direktorius. Tarnybinio atlyginimo koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas bazinės mėnesinės algos dydis.
31. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą.
32. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (15 d. ir 25 d.), o jei yra raštiškas darbuotojo prašymas –vieną kartą per mėnesį. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS

33. Darbo ir poilsio laikas Direkcijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593).
34. Direkcijoje nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis (šeštadienį ir sekmadienį);
35. Direkcijos darbas pradedamas 8:00 val. ryte ir baigiamas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį- 17:00 val., penktadienį- 15:45, išskyrus reidus, budėjimus, avarijų atvejus.
36. Vadovaujantis Darbo kodekso 153 straipsnio nuostatomis, švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
37. Pietų pertrauka trunka 45 min. nuo 12:00 val. iki 12:45 val.
38. Valstybės tarnautojams ar darbuotojams, kasdien dirbantiems prie vaizduoklių, dirbant 8 val. darbo dieną, nustatomos 5 min. trukmės specialios pertraukos, po 1 val. nuo darbo su vaizduokliu pradžios. Daromos pertraukos, įskaitomos į darbo laiką.
39. Sezono metu, turistus aptarnaujantiems ir inspekcinį darbą dirbantiems darbuotojams, darbo ir poilsio laikas nustatomas atskiru direktoriaus įsakymu.
40. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi vadovautis Direkcijoje nustatyto darbo laiko režimo.
41. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
42. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami darbo vietą tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai žodžiu informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti raštišką tiesioginio vadovo sutikimą. Vadovaujantis Darbo kodekso 143 straipsnio 2 dalies 2 punktu, neatvykimas į darbą tiesioginio vadovo leidimu, neįskaitomas į darbo laiką.
43. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos, pirmąją nedarbingumo dieną apie tai būtina pranešti tiesioginiam vadovui ir darbo laiko apskaitą tvarkančiam darbuotojui. Pirmąją po ligos darbo dieną darbuotojas privalo su nedarbingumo pažyma supažindinti tiesioginį vadovą ir darbo laiko apskaitą tvarkantį darbuotoją bei nedarbingumo pažymą pristatyti vyr. finansininkei.
44. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-528) patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintos Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos nuostatomis.
45. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, bet vienos dalies atostogų trukmė turi būti ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų.
46. Pirmadieniais 9:00 val. vyksta direktoriaus ir vyr. specialistų posėdis. Jei pirmadienis yra šventinė ar nedarbo diena , pasitarimas vyksta kitą tos savaitės darbo dieną.

VI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

47. Direkcijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
48. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
49. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose.
50. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
51. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
52. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Direkcijos išteklius.
53. Institucijos ar įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
54. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Direkcijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
55. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingas Direkcijos darbuotojas.

VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

56. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
57. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

58. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.
59. Direkcijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
60. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
61. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

IX. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

62. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
63. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir Darbo kodeksas.

X. VIEŠŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBĖS TARNYBOJE REIKALAVIMAI

64. Privačius interesus privalo deklaruoti visi Direkcijos valstybės tarnautojai.
65. Valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijos teikiamos direktoriui.
66. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo tvarką reglamentuoja Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. KS-84 (Žin., 2008, 128-4915).

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Visi Direkcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.
65. Direktoriaus patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Direkcijos interneto tinklalapyje.

______________________


Sprendimas V studija | TVS